top of page

GOLJO Tech Group

Public·60 members

Summativ qiymətləndirmə nədir və 9 cu sinif üçün necə hazırlaşmaq lazımdır?


9 cu sinif summativ qiymetlendirme: nedi, necedi ve necedir?
Summativ qiymetlendirme, təhsil prosesinin sonunda tələbələrin bilik və bacarıqlarını ölçmək üçün istifadə olunan bir qiymətləndirmə metodudur. Bu məqalədə siz 9-cu sinif üçün nəzərdə tutulan summativ qiymətləndirmənin nə olduğunu, necə aparıldığını və necə hazırlaşmaq lazım olduğunu öyrənəcəksiniz.


Summativ qiymetlendirme nedir?
Summativ qiymetlendirme, təhsilin müəyyən bir mərhələsindən sonra tələbələrin bilik və bacarıqlarının sınaqdan keçirilməsidir. Summativ qiymetlendirme, təhsilin keyfiyyətini yoxlamaq, təhsil proqramlarının nisbətini müəyyənləşdirmək və təhsil sistemindəki problemləri aşkar etmək üçün istifadə olunur. Summativ qiymetlendirme, təhsil prosesinin növbәti mәrhәlәsinә keçmәk üçün tәlәbәnin minimum tәlәblәri ödәmәsinin yoxlanılmasıdır.
9 cu sinif summativ qiymetlendirmeSummativ qiymetlendirme ve formativ qiymetlendirme arasindaki ferq
Summativ qiymetlendirme formativ qiymetlendirmeden fәrqli olaraq, tәhsil prosesinin sonunda aparılır. Formativ qiymetlendirme isә, tәhsil prosesinin davamında tәhsil mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsinin monitorinqi vә dәstәklәnmәsi üçün istifadә olunur. Formativ qiymetlendirme, tələbələrə geri bildirim verir, onların zəif və güclü tərəflərini göstərir və onları öyrənməyə stimullaşdırır. Summativ qiymetlendirme isə, tələbələrin nəticələrini qiymətləndirir, onların sınaqdan keçmək üçün lazım olan standartlara uyğunluğunu yoxlayır və onları sertifikatlandırır.


Summativ qiymetlendirme ne ucun vacibdir?
Summativ qiymetlendirme, tәhsilin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi üçün vacibdir. Summativ qiymetlendirme vasitәsilә:


 • Tәhsil mәqsәdlәrinin nә dәrәcәdә hәyata keçirildiyi öyrәnilir. • Tәhsil proqramlarının effektivliyi vә aktuallığı yoxlanılır. • Tәhsil sistemindәki problemlәr vә çatışmazlıqlar aşkar edilir. • Tәhsil müstәvidirinin artırılması üçün tәkliflәr vә istiqamәtlәr tәyin edilir. • Tәhsilçilәrin bilik vә bacarıq sәviyyәsi müqayisә edilir. • Tәhsilçilүr arasında rиyadaşlıq vү rиqabиt mühiti yaradılır.9 cu sinif summativ qiymetlendirme necedi?
9 cu sinif summativ qiymetlendirme, AzƏrbaycan Respublikası TƏhsil Nazirliyinin tƏsdiq etdiyi standartlara ƏsasƏn hƏyata keçirilir. 9 cu sinif summativ qiymetlendirme, iki novdƏ aparılır: böyük summativ qiymetlendirme (BSQ) vƏ kiçik summativ qiymetlendirme (KSQ).


9 cu sinif summativ qiymetlendirme novleri
Böyük summativ qiymetlendirme (BSQ)
Böyük summativ qiymetlendirme, 9-cu sinifin sonunda keçirilƏn vƏ tƏhsil nazirliyi tƏrƏfindƏn tƏşkil olunan bir sınaqdır. BSQ, 9-cu sinif üzrƏ dövlƏt standartlarının öyrƏnilmƏsinin yoxlanılması mƏqsƏdini daşıyır. BSQ, 9-cu sinif bitirmƏ şahadƏtnamƏsinin alınmasının şartıdır. BSQ, aşağıdakı fƏnnlƏrdƏn ibarƏtdir:


 • AzƏrbaycan dili • Riyaziyyat • Fizika • Xarici dil (ingilis, rus vƏ ya fransız)BSQ testi, hƏr fƏnn üzrƏ 25 sualdan ibarƏtdir. HƏr sualın bir düzgün cavabı var. HƏr düzgün cavab 1 bal dƏyƏrindƏdir. HƏr fƏnn üzrƏ maksimal bal 25-dir. BSQ testinin ümumi maksimal balı 100-dür


Kiçik summativ qiymetlendirme (KSQ)
Kiçik summativ qiymetlendirme, 9-cu sinifin ərzində keçirilən və məktəblər tərəfindən təşkil olunan bir sınaqdır. KSQ, 9-cu sinif üzrə dövlət standartlarının öyrənilməsinin monitorinqi məqsədini daşıyır. KSQ, 9-cu sinif bitirmə şahadətnaməsinin alınmasının şartı deyil, ancaq tələbələrin BSQ-yə hazırlaşmasına kömək edir. KSQ, aşağıdakı fənnlərdən ibarətdir:


9 cu sinif summativ qiymetlendirme riyaziyyat


9 cu sinif summativ qiymetlendirme azərbaycan dili


9 cu sinif summativ qiymetlendirme ingilis dili


9 cu sinif summativ qiymetlendirme fizika


9 cu sinif summativ qiymetlendirme kimya


9 cu sinif summativ qiymetlendirme biologiya


9 cu sinif summativ qiymetlendirme coğrafiya


9 cu sinif summativ qiymetlendirme tarix


9 cu sinif summativ qiymetlendirme fəlsəfə


9 cu sinif summativ qiymetlendirme informatika


9 cu sinif summativ qiymetlendirme testləri


9 cu sinif summativ qiymetlendirme nümunələri


9 cu sinif summativ qiymetlendirme sualları


9 cu sinif summativ qiymetlendirme cavabları


9 cu sinif summativ qiymetlendirme yüklə


9 cu sinif summativ qiymetlendirme video


9 cu sinif summativ qiymetlendirme youtube


9 cu sinif summativ qiymetlendirme miqoguz.com


9 cu sinif summativ qiymetlendirme böyük (BSQ)


9 cu sinif summativ qiymetlendirme kiçik (KSQ)


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme riyaziyyat


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme azərbaycan dili


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme ingilis dili


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme fizika


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme kimya


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme biologiya


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme coğrafiya


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme tarix


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme fəlsəfə


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme informatika


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme testləri


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme nümunələri


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme sualları


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme cavabları


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme yüklə


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme video


9 cu sinif böyük summativ qiymetlendirme youtube


9 cu sinif kiçik summativ qiymetlendirme riyaziyyat


9 cu sinif kiçik summativ qiymetlendirme azərbaycan dili


9 cu sinif kiçik summativ qiymetlendirme ingilis dili


9 cu sinif kiçik summativ qiymetlendirme fizika


9 cu sinif kiçik summativ qiymetlendirme kimya


9 cu sinif kiçik summativ qiymetlendirme biologiya


9 cu sinif kiçik summativ qiymetlendirme coğrafiya


9 cu sinif kiçik summativ qiymetlendirme tarix


9 cu sinif kiç


 • AzƏrbaycan tarixi • Coğrafiya • Bioologiya • KimyaKSQ testi, hƏr fƏnn üzrƏ 20 sualdan ibarƏtdir. HƏr sualın bir düzgün cavabı var. HƏr düzgün cavab 1 bal dƏyƏrindƏdir. HƏr fƏnn üzrƏ maksimal bal 20-dir. KSQ testinin ümumi maksimal balı 80-dür.


9 cu sinif summativ qiymetlendirme qaydalari
Summativ qiymetlendirme testlerinin hazirlanmasi ve kecirilmesi
Summativ qiymetlendirme testlәri, Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn tәyin olunan standartlara uyğun olaraq hazırlanır vә keçirilir. Summativ qiymetlendirme testlәrinin hazırlanmasında aşağıdakı prinsiplәr nәzәrә alınır:


 • Test sualları, tәhsil proqramlarında göstәrilәn mәzmun vә mәqsәdlәrlә uyğun olmalıdır. • Test sualları, tәhsilçilәrin bilik, bacarıq vә kompetensiyalarını ölçmәk üçün müxtәlif formatda (seçimli, doğru/yalnış, tamamlama, үygunlaşdırma v.s.) olmalıdır. • Test sualları, tәhsilçilәrin müxtәlif sәviyyәdәki öyrәnmә nәticәlәrini yoxlamaq üçün fәrqli çətinlik dәrһcһsindһ olmalıdır. • Test sualları, tһsilçilһrin loqik düşüncһ, analiz vһ sintez qabiliyyһtlһrini aktivlһşdirmһli vһ onları problemlһri hһll etmһyһ yönһltmһlidir.Summativ qiymetlendirme testlәrinin keçirilmәsindә isә aşağıdakı qaydalara riayet edilmelidir:


 • Test keçirilmǝdǝn ǝvvǝl tǝhsilçilǝr test haqqında mǝlumatlandırılmalı vǝ test qaydaları izah edilmelidir. • Test zamanı tǝhsilçilǝr arasında minimum mǝsafǝ saxlanılmalı vǝ onların bir bir-birinə kömək etməsinə icazə verilməməlidir. • Test zamanı tǝhsilçilǝr yalnız test vǝrəqindǝ vǝ test kitabçasında verilmiş cavab variantlarını işarələməlidir. Test vǝrəqindǝ vǝ ya test kitabçasında başqa heç nǝ yazılmamalıdır. • Test zamanı tǝhsilçilǝr yalnız test kitabçasında verilmiş suallara cavab verməlidir. Test kitabçasında olmayan suallara cavab verilməsi halında, o sualın balı sıfır hesab olunur. • Test zamanı tǝhsilçilǝr mobil telefon, kalkulyator, lüğət vǝ ya başqa elektron cihazlardan istifadə etməməlidir. Bu cür cihazların istifadə edilməsi halında, tǝhsilçinin testi ləğv edilir. • Test zamanı tǝhsilçilǝr test mühitindən çıxmaq üçün icazə almalıdır. Test mühitindən çıxan tǝhsilçi geri qayıda bilməz.Summativ qiymetlendirme neticelerinin deyerlendirilmesi ve elan edilmesi
Summativ qiymetlendirme neticeleri, TƏhsil Nazirliyi tƏrƏfindƏn tƏyin olunan kriteriyalara ƏsasƏn dƏyƏrlƏndirilir vƏ elan edilir. Summativ qiymetlendirme neticelerinin dƏyƏrlƏndirilmәsindә aşağıdakı prinsiplәr nәzәrә alınır:


 • Neticeler, test suallarının düzgünlüyü, çətinlik dәrәcәsi vә mühümliyi үzәrindәn hesablanır. • Neticeler, tәhsilçilәrin testdә göstәrdiklәri fәrdi performansla müqayisә edilir. • Neticeler, tәhsilçilәrin bilik vә bacarıq sәviyyәsini göstәrәn bal vә sertifikat şәklindә verilir.Summativ qiymetlendirme neticeleri, TƏhsil Nazirliyi tƏrƏfindƏn rЕsmi internet sЕhifЕsindЕ vЕ ya digЕr informasiya vasitЕlЕri ilЕ elan edilir. TЖhsilзilЖr summativ qiymЖtlЖndirmЖ nЖticЖlЖrini ЖlavЖ etdiklЖri test kodu ilЖ yoxlaya bilirlЖr. TЖhsilзilЖrin summativ qiymЖtlЖndirmЖ nЖticЖlЖri gizli saxlanılır vЖ yalnız onların razılığı ilЖ başqalarına verilЖ bilЖr.


9 cu sinif summativ qiymetlendirme necedir?
9 cu sinif summativ qiymetlendirme, tƏhsilçilƏrin bilik vƏ bacarıqlarını ölçmƏk üçün hazırlanmış müxtƏlif formatda vƏ mündƏricatda suallardan ibarƏtdir. 9 cu sinif summativ qiymet lendirme testlәri, tәhsil proqramlarında göstәrilәn mәzmun vә mәqsәdlәrlә uyğun olaraq hazırlanır. 9 cu sinif summativ qiymetlendirme testlәrinin numunәlәrini aşağıda görә bilәrsiniz.


9 cu sinif summativ qiymetlendirme testlerinin numuneleri
AzƏrbaycan dili
Aşağıdakı cümlədə qarşılaşdırma vasitəsi olan sözü seçin.


Əslində, bu kitabın


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page